Gwobr Lluniadu Kyffin Williams 2015

logo gwobr arlunio 2015

Cyflwyniad | E-Arddangosfa | Artistiaid | Enillwyr

Arlunydd sy’n ‘dathlu pobl’ yn ennill Gwobr Lluniadu Kyffin Williams

Mae Oriel Ynys Môn yn falch o gyhoeddi mai Emma Knowles yw enillydd ‘Gwobr Lluniadu Kyffin Williams 2015’.

gwobrSefydlwyd ‘Gwobr Lluniadu Kyffin Williams’ gan Ymddiriedolaeth Syr Kyffin Williams er cof am arlunydd mwyaf poblogaidd a chynhyrchiol Cymru. Mae’n deyrnged i’r gefnogaeth a roddodd i arlunwyr ifanc a’r gwerth oedd yn ei roi ar sgiliau lluniadu trwy gydol ei yrfa.

Caiff y Gystadleuaeth Lluniadu ei chynnal bob tair blynedd a bydd yr enillydd yn derbyn gwobr hael o £3,000 – a noddir gan Ymddiriedolaeth Gaynor Cemlyn Jones y tro hwn.

Roedd tri phortread a gyflwynwyd i’r gystadleuaeth gan Emma, sy’n wreiddiol o Benysarn, wedi plesio’r beirniaid yn fawr oherwydd eu cynhesrwydd a’u hanwyldeb. Yn wir, roedd safon yr holl bortreadau mor uchel, roedd hi’n amhosib iddynt wahaniaethu rhyngddynt.

gwobrBellach yn byw ym Manceinion, mae Emma wedi bod yn arlunydd preswyl yng nghanolfan ddydd Crossacres Age Concern yn Wythenshawe, ers mis Chwefror 2015. Y bobl mae hi wedi eu cyfarfod a dod i’w hadnabod yno sydd wedi rhoi’r ysbrydoliaeth i’w gwaith arlunio buddugol.

Dywedodd Emma, “Rwy’n falch iawn o ennill y wobr hon ac yn ei hystyried yn anrhydedd. Mae paentio’r ffurf ddynol wastad wedi bod yn elfen amlwg yn fy ngwaith. Mae cyffyrddiad a thriniaeth y paent yn gadael i mi archwilio nodweddion arbennig sydd gan berson, ond mae hefyd yn gadael i mi deimlo empathi trwy ddatgelu ymateb gonest, amrwd a diymatal i’r hyn rwyf yn ei weld, yn ei deimlo ac yn ceisio’i ddeall.”

gwobrRoedd y panel beirniaid ar gyfer ‘Gwobr Lluniadu Kyffin Williams’ yn cynnwys yr arlunwyr Wil Rowlands, Louise Payne ac Ann Lewis; Dr Paul Joyner o Lyfrgell Genedlaethol Cymru; a chawsai ei gadeirio gan Derec Llwyd Morgan ar ran Ymddiriedolaeth Kyffin Williams.

Meddai’r panel beirniadu, “Roedd ein dewis o enillydd yn unfrydol ac yn gwbl gyfiawn. Cyflwynodd Emma dri llun ac roedd y tri’n dangos diwydrwydd a thrylwyredd fel nad oedd modd i ni wahaniaethu rhyngddynt. Roddem yn hoffi’r cynhesrwydd a’r anwyldeb yn y gwaith, a ddeilliai mae’n siŵr o gysylltiad agos yr arlunydd gyda thestunau’r lluniau.”

“Mae hi’n arlunydd o sylwedd, sydd wirioneddol yn angerddol am y bobl mae hi’n eu portreadu a’r cyfrwng. Mae ei gwaith yn dathlu pobl fel pobl ac nid am yr hyn maent wedi’i gyflawni.”

Ers cynnal y gystadleuaeth Gwobr Lluniadu am y tro cyntaf yn 2009, mae nifer yr arlunwyr sy’n ymgeisio wedi cynyddu’n aruthrol, gyda phobl yn ymgeisio o bob cwr o Gymru a thu hwnt.

Bydd gwaith arlunio buddugol Emma a gwaith pobl eraill oedd yn rhan o’r gystadleuaeth yn cael eu harddangos yn Arddangosfa Gwobr Lluniadu Kyffin Williams yn Oriel Ynys Môn, o 12 Medi 2015 hyd at 31 Ionawr 2016. Mae’r arddangosfa yn rhad ac am ddim ac mae hefyd gyfle i’r cyhoedd bleidleisio am eu hoff lun. Mae Oriel Ynys Môn ar agor o 10.30am tan 5.00pm bob dydd.

NOD
Nod Gwobr Lluniadu Kyffin Williams yw hyrwyddo a gwobrwyo sgiliau o safon uchel yng Nghymru.

Mae Gwobr Lluniadu Kyffin Williams yn cefnogi ac yn cydnabod gwaith pob arlunydd yn y maes lluniadu, gan gynnwys arlunwyr cydnabyddedig a hefyd gwaith arlunwyr sy’n datblygu ac sy’n ymarfer eu sgiliau arlunio.

BEIRNIAID
Mae’r gystadleuaeth yn cael ei barnu gan banel o feirniaid fydd yn cynnwys arlunwyr, curaduron ac aelodau’r Ymddiriedolaeth.

Beirniaid:
- Yr Athro Derec Llwyd Morgan: Cadeirydd – Ymddiriedolaeth Syr Kyffin Williams
- Paul Joyner, Llyfrgell Genedlaethol Cymru – Ymddiriedolwr, Ymddiriedolaeth Syr Kyffin Williams
- Tri Beirniad arall yw cyhoeddi yn 2015

Y ganolfan weinyddol ar gyfer y wobr fydd Oriel Ynys Môn, sef partneriaeth weithio rhwng Ymddiriedolaeth Syr Kyffin Williams ac Oriel Ynys Môn.

Cydlynydd y wobr yw: Nicola Gibson, Swyddog Celf, Oriel Ynys Môn.

CYFFREDINOL
Bydd yr holl waith ar gyfer yr arddangosfa yn waith a fydd, ym marn y panel dewis, yn gymwys fel lluniadau. I bwrpas y gystadleuaeth hon fe ddisgrifir lluniad fel: gwaith celf gwreiddiol, mewn dau ddimensiwn, fel arfer ar bapur, wedi ei wneud o farciau graffig fydd yn cynnwys y defnydd o linell o fewn y darlun.

Bydd pob gwaith yn cael ei dderbyn i’w gyflwyno ar y ddealltwriaeth hon, a bydd penderfyniad y Panel yn derfynol. Ni cheir gohebu. Ni chaiff y beirniaid, aelodau o’u teuluoedd, Ymddiriedolwyr Ymddiriedolaeth Syr Kyffin Williams na staff Oriel Ynys Môn ymgeisio.

Rhaid i’r holl waith fydd yn cael ei gyflwyno fod ar gael trwy gydol yr arddangosfa.

Mae pob gwaith a wnaed ers Ionawr 2014 yn gymwys i’w roi i mewn.

Rhaid i bob arlunydd gytuno i’w waith gael ei gynnwys yn yr E-Arddangosfa.

 

 

  

Dolenni

pixpix pix

Lleoliad


Gweld Oriel Ynys Monmewn map mwy

Cysylltu

facebook twitter

Oriel Ynys Môn
Rhosmeirch
Llangefni
Ll77 7TQ

Ffôn: +44 (0)1248 724444
Ffacs: +44 (0)1248 750282
Ebost:orielynysmon@anglesey.gov.uk


Bookmark and Share