Oriel Kyffin Williams

Gwobr Lluniadu Kyffin Williams 2018

E-Arddangosfa | Artistiaid | Enillwyr

14.07.18 – 27.01.19

Dathliad o luniadau yn Oriel Môn
Gwobr Luniadau Kyffin Williams, 2018

gwobrMae Oriel Môn yn falch o gyhoeddi mai Colin See-Paynton yw enillydd y wobr agored ac mai George Bolwell yw enillydd y wobr myfyrwyr yng nghystadleuaeth ‘Gwobr Lluniadu Syr Kyffin Williams, 2018’

Sefydlwyd ‘Gwobr Lluniadu Syr Kyffin Williams’ gan Ymddiriedolaeth Syr Kyffin Williams ac Oriel Môn, mewn partneriaeth â Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Amgueddfa Genedlaethol Cymru, er cof am un o artistiaid mwyaf cynhyrchiol ac uchel ei barch yng Nghymru. Meddai David Meredith, Cadeirydd Ymddiriedolaeth Kyffin Williams, “Eleni, can mlynedd ers genedigaeth Kyffin, mae’n bwysig ein bod yn cydnabod ac yn dathlu’r gefnogaeth a roddodd i artistiaid ifanc a’r gwerth a roddodd ar sgiliau lluniadu drwy gydol ei yrfa. Ar ran yr Ymddiriedolaeth, hoffwn ddiolch yn arbennig i chi, ein Noddwyr, ITV Cymru/Wales ac Arwerthwyr Rogers Jones. Mae’r bartneriaeth hon gyda’n Darlledwr Cenedlaethol a chydag Arwerthwr mwyaf blaenllaw Cymru, yn fodd i ni angrhydeddu arlunwyr talentog a’u hannog i ddatblygu eu crefft ymhellach”

Cynhelir y Gystadleuaeth Luniadau bob tair blynedd gyda £3,000 yn cael ei ddyfarnu i enillydd y wobr agored a £1,000 yn cael ei ddyfarnu i enillydd gwobr y myfyrwyr. Eleni, mae gwobr y gystadleuaeth agored wedi’i rhoi drwy rodd caredig ITV Cymru / Wales a’r wobr i fyfyrwyr drwy rodd caredig Arwerthwyr Rogers Jones, Cwmni sydd wedi’i leoli ym Mae Colwyn a Chaerdydd.

gwobrCOLIN SEE- PAYNTON, RCA NonRE, SWE, enillydd gwobr y gystadleuaeth agored - artist o statws rhyngwladol sydd wedi arddangos ei waith ar draws y byd, yn benodol yn Tsieina, yr UDA, Sbaen a’r Deyrnas Unedig. Lansiwyd ei brif arddangosfa ‘Of a Feather’ yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac yn dilyn hynny fe gynhaliwyd yr arddangosfa mewn mwy na dau ddeg pedwar lleoliad ledled Prydain, yn cynnwys Oriel Môn. Mae llyfr argraffiad cyfyngedig sy’n cyd-fynd â’r sioe ac sydd â rhagair gan Syr David Attenborough wedi ei arddangos yn Llyfrgell Gyhoeddus Efrog Newydd yn ddiweddar fel rhan o’r dathliad ‘Dathlu 100 Mlynedd’, cafodd ei arddangos fel un o “arteffactau mwyaf hudol y Llyfrgell”. Ar hyn o bryd, mae Colin yn byw ac yn gweithio mewn ffermdy anghysbell yn Sir Drefaldwyn ac yn cael llawer o ysbrydoliaeth o’r tirlun a bywyd gwyllt. Mae ei ddarluniad ‘Six March Hares’ yn lluniad pensil trawiadol o ysgyfarnogod yn neidio ar draws cefndir gwyn helaeth.

Meddai Colin:- Mae popeth yn dechrau gyda lluniad. Efallai oherwydd mai dyma’r ffurf fwyaf pur a chywir o fynegi ein cariad tuag at y byd, yn fwy pur na’r gair ysgrifenedig nac ar lafar. Pan fyddwn yn lluniadu, byddwn yn dangos teyrngarwch ac yn parchu ein pynciau yn y ffyrdd mwyaf cyfarwydd gan sicrhau dealltwriaeth a llawn werthfawrogiad o’u rhyfeddodau. Fel plant ifanc hyd yn oed, mae’n rhywbeth y gallwn ei wneud yn y ffordd fwyaf naturiol, heb rodres ac yn llawn llawenydd.”

gwobrGEORGE BOLWELL, enillydd gwobr y myfyrwyr - graddiodd y llynedd o Ysgol Bensaernïaeth Bartlett, Coleg Prifysgol Llundain. Ar hyn o bryd yn gweithio fel Dylunydd Pensaernïol yn Llundain, mae ganddo berthynas annwyl iawn â Chymru ac yn enwedig gydag Ynys Môn.

Meddai: “Treuliais lawer iawn o fy mhlentyndod yn Rhosneigr, Ynys Môn. Roedd fy Nain yn byw yno a byddai fy nheulu yn treulio’r haf yno bob blwyddyn felly rwy’n teimlo fy mod wedi tyfu i fyny yn yr ardal ac rwy’n teimlo cysylltiad personol cryf â’r ardal. Fe wnes i gystadlu yn y gystadleuaeth bordhwylio a gynhaliwyd ar draeth Rhosneigr bob blwyddyn tan yr oeddwn yn fy ugeiniau ac felly rydw i hyd yn oed yn fwy cyfarwydd â’r lleoliad hwnnw yn benodol.”

Mae wedi arddangos ei waith yng Nghanolfan Quay Arts, Ynys Wyth ac yn y ‘Bartlett Show’ ac yn Arddangosfa Haf RA, Yr Academi Frenhinol, Llundain. Mae ei luniad buddugol yn ddarn haniaethol mawr o’r enw ‘Plan for a Bath House’ ac sydd wedi’i gymryd o gyfres o gynlluniau o adeiladau ffug.

gwobrEleni, roedd panel ‘Gwobr Lluniadu Kyffin Williams’ yn cynnwys yr artistiaid Catrin Williams, Philippa Jacobs, Gareth Parry a Dr Paul Joyner ac yn cael ei gadeirio gan David Meredith. Ers y cynhaliwyd y gystadleuaeth luniadu agoriadol yn 2009, mae nifer yr artistiaid sy’n ymgeisio wedi cynyddu’n sylweddol gyda chystadleuwyr o bob rhan o Gymru a Lloegr. Eleni, derbyniwyd dros 200 o geisiadau gyda gwaith 50 o artistiaid yn cael eu dewis ar gyfer yr arddangosfa.

Bydd gwaith buddugol Colin See-Paynton a George Bolwell ynghyd â gwaith artistiaid eraill a gystadlodd yn cael ei arddangos yn Arddangosfa Gwobr Lluniadu Kyffin Williams yn Oriel Môn rhwng 14 Gorffennaf 2018 a 27 Ionawr 2019. Mae mynediad i’r arddangosfa am ddim, fodd bynnag os na allwch fynychu gallwch weld yr arddangosfa gyfan ar-lein drwy fynd i www.orielynysmon.info. Mae Oriel Môn ar agor rhwng 10:00am a 5:00pm bob dydd.

Diwedd
Am fwy o wybodaeth cysylltwch â:-
Nicola Gibson, Rheolwr Profiadau Ymwelwyr, Oriel Môn
01248 752014 / 01248 724444
NicolaGibson@ynysmon.gov.uk

Rogers Jones ITV Logo

image

Nod cyntaf yr Ymddiredolaeth pan sefydlwyd hi yn 2007 oedd adeiladu Oriel i goffáu Kyffin Williams ym Môn, ei fam-ynys. Drwy haelioni Syr Kyffin ei hun, ewyllys da Cyngor Sir Ynys Môn, cymorth difesur aelodau o staff yr uned Addysg ac Addysg Gydol-oes, a chyda chefnogaeth nifer o gyrff cyhoeddus a channoedd o unigolion a gyfrannodd mor hael, adeiladwyd Oriel Kyffin Williams yn rhan o Oriel Ynys Môn yn Llangefni. Agorwyd yr oriel ysblennydd hon yn 2008, a chynhelir ynddi rhaglen gyfoethog o arddangosfeydd o weithiau Kyffin Williams ac eraill.

Y mae gan yr Ymddiriedolaeth ddau nod arall hefyd, sef addysgu’r cyhoedd, yr ifanc yn enwedig, am arlunwaith, a rhoi cyfleoedd i artistiaid eraill i’w mynegi’u hunain ac arddangos eu gweithiau.

  

Dolenni

pixpix pix

Lleoliad


Gweld Oriel Ynys Monmewn map mwy

Cysylltu

facebook twitter

Oriel Ynys Môn
Rhosmeirch
Llangefni
Ll77 7TQ

Ffôn: +44 (0)1248 724444
Ffacs: +44 (0)1248 750282
Ebost:orielynysmon@anglesey.gov.uk


Bookmark and Share