Arddangosfeydd Celf

art
art art art

14/01/17 – 05/03/17
Argraffiadau o Gymru

Sioe gan grŵp o artistiaid yw Argraffiadau o Gymru a gynhyrchwyd gan artistiaid sydd â chysylltiad â Chymru. Gan ddefnyddio amrywiaeth o gyfryngau a thechnegau caiff y thema ei harchwilio drwy gyfrwng dulliau gwaith traddodiadol a heb fod yn draddodiadol, yn cynnwys paentio, darlunio, gosodiad, fideo a ffotograffiaeth. Mae pob artist wedi dehongli ac ymateb i’r thema Argraffiadau o Gymru yn unigol yng nghyswllt eu disgyblaeth eu hunain gan olygu bod syniadau a themâu yn datblygu fydd yn herio a chipio rhagdybiaethau ac arsylwadau ac yn y pendraw yn creu argraff o wlad amrywiol a darluniadwy.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

art
art art art

art
art
art
art

11/03/17 – 23/04/17
Alan Knight
O’r cae, y fferm a’r môr

Mae’r paentiadau hyn o Ynys Môn yn cynrychioli parhad fy ymrwymiad a’m hymwneud â gwneud i olew baentio, drwy effaith ar yr emosiynau a’r deall, cryfhau ymateb i Natur a’r byd gweledol, gwneud i’r gwyliwr weld, fel petai am y tro cyntaf, dirwedd ddwysach, a chydnabod prydferthwch sydd wedi’i aileni.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


art
art
art
art

29/04/17 – 04/06/17
Philippa Jacobs
Dyddiadur Blwyddyn a Meddyliau Eraill

Ar ôl byw am bum mlynedd ar hugain ar Ynys Arw (North Stack), Mynydd Caergybi, symudais yn anfoddog i gefn gwlad ac i fwthyn mil o droedfeddi uwchben Llandderfel, Y Bala. Mae’r cyferbyniad rhwng y môr a’r golau lliw arian arbennig hwnnw, a ‘glesni’ yr amgylchedd gwledig, yn her yn dechnegol ac yn emosiynol. Awgrymodd rhywun y byddai fy ngwaith yn newid ac yn wir bu cyfnod pan yr oedd yn anodd iawn creu unrhyw beth a oedd werth ei fframio. Ar ôl nifer o flynyddoedd roedd gen i bellach ardd i ofalu amdani, a honno wedi ei fframio gan y caeau a’r mynyddoedd o amgylch. Yn raddol tyfodd thema wrth i’r tymhorau ymagor. Mae newid wedi digwydd ac un sy’n ymhyfrydu wrth fynd i’r afael â disgleirdeb a phatrwm y llystyfiant: genedigaeth yn y gwanwyn, gogoniant yr haf, aeddfedrwydd euraidd yr hydref a gaeafgwsg a marwolaeth yn y gaeaf. Stori blwyddyn yw hon.


art
art
art
art

10/06/17 – 23/07/17
Cymdeithas Celf Gain Gogledd Cymru

Mae gan y Gymdeithas aelodau ar draws Gogledd Cymru a Gogledd Orllewin Lloegr, y cyfan ohonynt yn gwerthfawrogi’r byd o’u cwmpas mewn modd unigryw ac yn meddu ar yr arbenigedd technegol i gyfleu eu gweledigaeth.

Mae’r arddangosfa’n cynnwys gwaith mewn amrywiaeth o gyfryngau: paentio, darlunio, tecstilau a cherflunwaith, yn cyffwrdd ag amrediad o bynciau gan gynnwys y dirwedd, portreadau, bywyd gwyllt ac astudiaethau botanegol.

 

 


art
art
art
art art
art

29/07/17 – 10/09/17
Luned Rhys Parri & Tegwyn Francis Jones

Luned Rhys Parri
Mae Luned Rhys Parri wedi treulio dros 20 mlynedd yn gweithio fel artist proffesiynol. Mae’n ymddiddori’n bennaf ym mywydau beunyddiol unigolion yn eu cynefin, yn enwedig mewn ardaloedd y mae’n eu hadnabod yn dda yng ngogledd Cymru.
Yn yr arddangosfa hon, fodd bynnag, cynhwysir hefyd nifer o weithiau sy’n deillio o deithiau’r artist yng ngogledd Sbaen. Bu’n ymweld yn ddiweddar â Galisia a Gwlad y Basg, dwy o wledydd sydd, fel Cymru, yn brwydro i ddiogelu eu hieithoedd brodorol.
Mae techneg Luned yn gyfuniad unigryw o fodelu 3-dimensiwn, paentio a gludwaith. Mae enghreifftiau o’i gwaith i’w cael bellach mewn nifer o gasgliadau preifat a chyhoeddus. Bu’n gweithio hefyd fel artist preswyl i sefydliadau megis Llyfrgell Genedlaethol Cymru a TOSTA Cymru. Ar ymweliad â Phatagonia yn 2014 creodd gyfres o weithiau sy’n portreadu bywyd y Cymry hynny sy’n parhau i siarad Cymraeg yn yr Ariannin.

Tegwyn Francis Jones
Plethiad yw'r gwaith o wahanol dechnegau a syniadau. Mae'r technegau yn amrywio o waith 3 dimensiwn, i baentiadau i brint. Drwy'r syniadau mae elfennau o iaith, mytholeg ac atgofion yn cydredeg ar adegau, ac o bryd i'w gilydd yn croesi o un i'r llall. Mae llawer o'r delweddau yn seiliedig ar dirlun a chynefin penodol gyda'r bwriad o ysgogi sgwrs a chydio yn y dychymyg.


art
art

16/09/17 – 05/11/17
Adar Cymru

Mae artistiaid a gwneuthurwyr ar hyd a lled Cymru a’r Gororau yn darlunio ‘Adar Cymru’ yn eu ffordd unigryw eu hunain.
Olew, dyfrlliw, argraffu, celf plu, cyfrwng cymysg, gemwaith, gwaith basged, paentio ar sidan, brodwaith, gwaith ffelt, ceramig. Cerflunwaith carreg, metel, pren ac efydd.
Cynlluniwyd dosbarthiadau meistr wedi’u harwain gan artistiaid, sgyrsiau, gweithdai i blant a diwrnodau gweithgareddau teuluol.

art

art
art
art

11/11/17 – 31/12/17
Ffair Crefftau’r Nadolig

Unwaith yn rhagor, mae’r Oriel yn falch o fod yn gartref I un o’r Ffeiriau Crefftau mwyaf ei maint a’r mwyaf bywiog yng ngogledd Cymru. Y flwyddyn hon byddwn yn dangos gwaith amrywiaeth o wneuthurwyr cyfoes a fydd yn arddangos gyda ni am y tro cyntaf, a byddwn hefyd yn croesawu’n ôl rai wynebau hoff a chyfarwydd. P’un a ydych yn edrych am yr anrheg berffaith I rywun arbennig neu rywbeth unigryw I chi eich hun, gallwch gael gwared â straen y siopa Nadolig drwy sicrhau mai’r Oriel fydd eich siop un stop eleni.

art
art

  

Dolenni

pixpix pix

Lleoliad


Gweld Oriel Ynys Monmewn map mwy

Cysylltu

facebook twitter

Oriel Ynys Môn
Rhosmeirch
Llangefni
Ll77 7TQ

Ffôn: +44 (0)1248 724444
Ffacs: +44 (0)1248 750282
Ebost:orielynysmon@anglesey.gov.uk


Bookmark and Share